Bestuur

Het bestuur
LoVoC heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een algemeen lid en twee vertegenwoordigende leden vanuit de verschillende commissies. Minimaal eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waar door het bestuur verslaglegging en verantwoording wordt afgelegd inzake het gevoerde algemene en financiële beleid over de afgelopen periode. Voorts worden de plannen voor het komende verenigingsjaar aan de leden voorgelegd.
Naast, maar onder verantwoordelijkheid van het bestuur, functioneren binnen LoVoC twee commissies: de Technische Commissie en de Kantine- en Activiteitencommissie.

Technische Commissie: regelt het totale volleybaltechnische gebeuren binnen de vereniging. Zoals: samenstelling trainingsgroepen en competitieteams, indeling trainingsavonden en trainers, begeleiding teams, coaches, trainers en scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat, aanschaf en beheer materialen, etcetera.

Kantine- en Activiteitencommissie (KAC): De KAC zorgt voor het reilen en zeilen van de kantine. Dit behelst o.a. de inkoop, planning c.q. inroostering kantinebezetting met vrijwilligers, inroosteren schoonmaakdienst, onderhoud en inrichting, instructie / voorlichting aan vrijwilligers. Hiernaast organiseert en verzorgt de KAC allerhande activiteiten, zoals Ouder-Kind toernooi, Mix-toernooi, feestavonden, klaverjascompetitie, de Grote Clubactie, Public relations en promotie.

Samenstelling bestuur

Voorzitter:  Jules Kieft
Penningmeester:  Marcel Burger
Secretaris:  Veerle Foederer
Algemeen lid (adverteerders en sponsors):  Bert Strik
Lid vanuit de Technische Commissie:  Michiel van de Bunt
Lid vanuit de Kantine- en Activiteitencommissie:  

Contactgegevens bestuur:  bestuur@lovoc.nl