Het bestuur

LoVoC heeft een bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een algemeen lid en twee vertegenwoordigende leden vanuit de verschillende commissies. Minimaal eenmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats, waar door het bestuur verslaglegging en verantwoording wordt afgelegd inzake het gevoerde algemene en financiële beleid over de afgelopen periode. Voorts worden de plannen voor het komende verenigingsjaar aan de leden voorgelegd.
Naast, maar onder verantwoordelijkheid van het bestuur, functioneren binnen LoVoC drie commissies: de Technische Commissie,  de Kantine Commissie en de Activiteiten commissie.

Samenstelling bestuur

Voorzitter
Michiel van de Bunt

Penningmeester
Marcel Burger

Secretaris
Veerle Foederer

Algemeen lid (adverteerders en sponsors)
Bert Strik

Lid vanuit de Technische Commissie

Lid vanuit de Activiteiten commissie

Lid vanuit de Kantine commissie
Vacant

Contactgegevens bestuur
bestuur@lovoc.nl